Volejte 737 153 393
info@vnorovynet.cz

Údržba a servis elektrických zařízení

Komplexní údržba

Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozních elektrozařízení zajišťujeme komplexní údržbu elektrických zařízení v průmyslu, energetice a službách.

Údržba je prováděná na veškerém elektrozařízení NN, VN a hromosvodech smluvních partnerů a zahrnuje:

 • Udržování technické dokumentace elektrozařízení
 • Provádění oprav elektrozařízení na základě výsledků inspekčních prohlídek, diagnostických měření, revizí a požadavků provozovatele
 • Mimořádné opravy elektrozařízení po závažných poruchách a haváriích
 • Korektivní údržbu (opravy) elektrických zařízení - řešení kritických uzlů se zvýšenou poruchovostí
 • Odborné poradenství při jednání s dozorčími a kontrolními orgány a při řešení složitých technických problémů
 • Účast při přejímacích řízeních

Uvedenou komplexní elektroúdržbu provádíme na zařízeních:

 • Rozvoden a trafostanic do 35 kV
 • Pracovních strojů s regulovanými pohony a řídicími systémy
 • Zdvihacích zařízení s regulovanými pohony a dálkovým ovládáním
 • Elektrických zařízení administrativních objektů a obytných budov

Energetika

V současné době nabízíme komplexní služby pro jednotlivé primární výrobce energií, pro rozvodné společnosti a pro další zákazníky z oblasti průmyslu a stavebnictví, pro které zajišťujeme projekty, dodávky a montáže elektrotechnologie všech napěťových úrovní od 400 V do 400 kV včetně řídících a zabezpečovacích systémů a ochran.

V průmyslu, energetice a ve službách také nabízíme zajištění komplexní údržby elektrických zařízení, operativní servis v rámci 24-hodinové hotovostní služby z toho nevyjímaje. V rámci komplexních dodávek jsme schopni realizovat také jejich stavební části a zabezpečit podpůrné služby ve fázích přípravy výstavby, v jejím průběhu a následně také služby související se správou a údržbou budov.

Venkovní elektrická vedení

V oblasti distribuce elektrické energie provádíme projektování a výstavbu a přenosových a distribučních vedení od 22 kV do 400 kV včetně jejich údržby a rekonstrukcí. Mezi hlavní činnosti patří zejména:

 • Jednoduchá i vícenásobná přenosová vedení 220 kV a 400 kV
 • Distribuční energetické sítě 110 kV
 • Vedení 22 až 35 kV
 • Montáž zařízení pro optický přenos dat po vedeních
 • Opravy, údržba a rekonstrukce venkovních elektrických vedení

Rozvodny a transformovny VN a VVN

V základním rozsahu v této oblasti dodáváme projekt a realizaci venkovní nebo vnitřní rozvodny a transformovny:

 • Velké konvenční uzlové rozvodny a transformovny pro přenosovou soustavu
 • Oblastní síťové stanice VVN
 • Rozvodny pro vyvedení výkonu energetických zdrojů a jejich připojení k síti
 • Distribuční spínací a transformační stanice
 • Trafostanice průmyslových objektů
 • Drážní rozvodny a měnírny